برترین های بازی انفجار

# بازیکن مبلغ
رتبه بازیکن تعداد بازی برد

برترین ایجنت های کارتل

رتبه مبلغ امتیاز نام کاربری
1 750,000 48055 elpetron
2 375,000 39524 KossherTEST
3 250,000 20 user
4 187,500 12 user5
4 - - -
5 - - -